صدای مشتری (VOC)

یاری رسانی به شما وظیفه سازمانی ما است. با استفاده از درگاه الکترونیکی صدای مشتری می‌توانید هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات خود را مطرح نمایید.

کد اشتراک:

نام مشتری *:

شماره تماس *: (جهت پیگیری موضوع مطرح شده)

نوع درخواست *:

شرح درخواست *: