تقویم نمایشگاهی نیمه اول سال 1397

شانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب (اصفهان)14 الی 17 تیرماه 97
پانزدهمین نمایشگاه بین المللی ماشین آلات، یراق آلات و مواد اولیه صنایع چوب (تبریز) 10 الی 13 مردادماه 97

تقویم نمایشگاهی نیمه دوم سال 1397

اولین نمایشگاه صنایع چوب،دکوراسیون،ماشین آلات،یراق آلات و صنایع وابسته (قم)
دهمین نمایشگاه صنایع چوب،دکوراسیون،ماشین آلات،یراق آلات و صنایع وابسته (شیراز)
دهمین نمایشگاه صنایع چوب،دکوراسیون،ماشین آلات،یراق آلات و صنایع وابسته (مشهد)
پنجمین نمایشگاه صنایع چوب،دکوراسیون،ماشین آلات،یراق آلات و صنایع وابسته (یزد)
پانزدهمین نمایشگاه صنایع چوب،دکوراسیون،ماشین آلات،یراق آلات و صنایع وابسته (تهران)