صدای مشتری (VOC)

یاری رسانی به شما وظیفه سازمانی ما است. با استفاده از درگاه الکترونیکی صدای مشتری می‌توانید هرگونه سوال، پیشنهاد، انتقاد و یا شکایات خود را مطرح نمایید.

    کد اشتراک:

    نام مشتری *:

    شماره تماس *: (جهت پیگیری موضوع مطرح شده)

    نوع درخواست *:

    شرح درخواست *: